Statut Fundacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja Centrum Logopedyczne zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorów Katarzynę Węsierską i Sławomira Węsierskiego aktem notarialnym sporządzonym 24 lutego 2022 roku przez notariusza Joannę Taczewską w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bażantów 6c/8 w Katowicach (Repetytorium A numer 1242/2022), działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

2. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§4

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony.

§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

§6

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd. 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celami Fundacji są:

  1. Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych doświadczających utrudnień komunikowaniu się.
  2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami w komunikowaniu się, a także osób z grup defaworyzowanych.  
  3. Działalność na rzecz ochrony, promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.
  4. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. 
  5. Działalność na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
  6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. 
  7. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
  8. Działalność o charakterze edukacyjnym i społecznym, w tym promocja i organizacja wolontariatu. 
  9. Działalność naukowa i badawcza oraz z zakresu promocji sztuki i doskonalenia zawodowego.
  10. Działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 
  11. Działalność dobroczynna i charytatywna. 
  12. Promowanie i podejmowanie działań innowacyjnych, w tym związanych z wdrażaniem nowych technologii, cyfryzacji w zakresie edukacji, kultury, sztuki, nauk społecznych i nauk o zdrowiu.
  13. Działalność na rzecz promowania współpracy międzynarodowej, interdyscyplinarnej, międzysektorowej i międzykulturowej w logopedii, edukacji, nauce i kulturze. 
  14. Działalność propagująca sprawiedliwość społeczną oraz wzmacniająca wzajemny szacunek do obywateli, jak i ochronę praw człowieka, w tym w szczególności praw dziecka. 
  15. Działalność w zakresie edukacji obywatelskiej i samorządowej oraz propagowanie zasad demokracji w życiu społeczno-politycznym oraz demokratycznego państwa prawa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. 

§8

 1. Fundacja osiąga swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie wszechstronnej działalności logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej oraz w zakresie promocji i ochrony zdrowia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym doradztwo i poradnictwo rodzinne i społeczne. 
  2. Inicjowanie i prowadzenie akcji podnoszących świadomość społeczną z zakresu logopedii, psychologii, edukacji, ekologii i zdrowia.   
  3. Organizowanie szkoleń, webinarów, kursów, zjazdów naukowych, warsztatów i innych form doskonalenia zawodowego oraz konferencji i kongresów, a także zakup pomocy naukowych i szkolnych. 
  4. Inicjowanie i upowszechnianie działań związanych z organizacją wolontariatu. 
  5. Opracowywanie, wydawanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych, promocyjnych, dydaktycznych, publikacji oraz wydawnictwa w ramach działalności statutowej.
  6. Prowadzenie portali internetowych oraz propagowanie misji Fundacji. 
  7. Prowadzenie akcji informacyjnych na portalach społecznościowych, doradczych, badawczych i promocyjnych.
  8. Organizowanie akcji i różnych kampanii antydyskryminacyjnych i na rzecz edukacji włączającej, mających na celu podniesienie świadomości społecznej wobec problemów osób z zaburzeniami w komunikowaniu się, wykluczonych, dysfunkcyjnych, niepełnosprawnych, defaworyzowanych.
  9. Współpracę z zagranicznymi i krajowymi instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji.
  10. Współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi, szkołami wyższymi oraz innymi prywatnymi lub publicznymi organizacjami.
  11. Wspieranie finansowe logopedów, terapeutów, psychologów, pedagogów i innych osób zajmujących się interwencją logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną.
  12. Wspieranie działalności przedszkoli i szkół oraz innych placówek naukowych, edukacyjnych lub terapeutyczno-wychowawczych.
  13. Działalność naukowo-badawczą w zakresie logopedii, nauk humanistycznych, społecznych i nauk o zdrowiu. 
  14. Prowadzenie ośrodków pomocy logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej. 
  15. Organizowanie imprez publicznych, festynów, konkursów i zabaw, z których dochód zasili środki Fundacji. 
  16. Wynajem wolnych pomieszczeń na wykonywanie usług logopedycznych, psychologicznych, terapeutycznych, pedagogicznych oraz szkoleń.
  17. Fundowanie stypendiów, grantów i nagród. 
  18. Organizowanie, finansowanie lub dofinansowanie turnusów terapeutycznych.  
  19. Reklamowanie sponsorów i darczyńców Fundacji.
  20. Finansowanie działalności statutowej.

§9

 1. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.
 1. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona odpłatnie i nieodpłatnie w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 

Rozdział III. Władze Fundacji

§10

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem, 
  2. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
  3. Rada Programowa Fundacji zwana dalej Radą Programową.
 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa. 
 1. Rada Fundacji składa się z dwóch do trzech członków, w tym Przewodniczącego. Pierwsza Rada powołana jest przez Fundatora. 
 2. Rada Programowa składa się z 4 do 10 osób. Rada Programowa powoływana jest w drodze uchwały przez urzędujący Zarząd. Radę Programową tworzą członkowie Zarządu oraz osoby powołane przez Zarząd, których ugruntowana pozycja naukowa, prestiż oraz posiadana wiedza mogą znacząco wspierać działalność statutową Fundacji.
 1. Fundatorzy mogą zasiadać w organach Fundacji.

§11

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 1. Zarząd powołany jest na czas nieoznaczony, jego członkowie działają na rzecz Fundacji nieodpłatnie lub odpłatnie – w ramach stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej. 
 1. Zarząd jest powoływany przez Fundatora i przez Fundatora może zostać odwołany. Powołanie i odwołanie członka Zarządu przez Fundatora może nastąpić w każdej chwili. Istnieje możliwość powołania do Zarządu ponownie tej samej osoby.
 2. Zarząd może uchwalić Regulamin określający jego wewnętrzną pracę, w szczególności sposób zwoływania i przeprowadzania posiedzeń, tryb głosowania nad uchwałami.
 3. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji,
  3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. odwołania przez Zarząd lub Fundatora,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§12

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 1. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji niezastrzeżonych dla innych organów, w szczególności:
  1. uchwalanie regulaminów, programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
  2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji i ich zatwierdzanie,
  4. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji,
  5. ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji oraz członków jej organów,
  6. przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów, subwencji, dotacji,
  7. wszelkie inne czynności nie zastrzeżone dla pozostałych organów.

§13

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. 
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Prezes zwołując posiedzenie Zarządu określa jego czas i miejsce oraz proponowany porządek obrad.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Fundacji lub w innym miejscu wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, a także on-line z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
 5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach, w formie głosowania jawnego lub pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał może zostać określony w Regulaminie uchwalonym przez Zarząd.
 7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

§14

 1. Czynności w ramach prowadzenia spraw Fundacji wykonuje Prezes. 
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub każdy z pozostałych członków Zarządu łącznie z Prezesem lub członek Zarządu wspólnie z odpowiednio umocowanym pełnomocnikiem.
 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie umocowania może składać jednoosobowo Prezes.
 1. Oświadczenie składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

§15

 1. Członkowie Rady powołani są na czas nieoznaczony. 
 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
 1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji,
  3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  4. odwołania przez Fundatora,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Kolejni członkowie Rady powoływani są przez Fundatora. Istnieje możliwość powołania do Rady ponownie tej samej osoby.

§16

1. Rada jest organem kontrolującym i opiniującym. W zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej Rada jest organem niepodległym i niezależnym.

2. Członkowie Rady Fundacji:

  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
  2. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie.

§17

 1. Posiedzenie Rady zwoływane jest w razie potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w roku. 
 1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji.
 1. Forma zwołania i odbycia posiedzenia jest dowolna: stacjonarnie lub on-line z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zaproszenie powinno dotrzeć do wszystkich członków Rady.
 1. W posiedzeniu, jako obserwator, może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 2. Rada Fundacji może uchwalić Regulamin określający jej wewnętrzną pracę, w szczególności sposób zwoływania i przeprowadzania posiedzeń, tryb głosowania nad uchwałami.

§18

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
 1. Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§19

 1. Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. ocena sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym,
  2. ocena działalności Fundacji w zakresie osiągania celów statutowych,
  3. wydawanie zaleceń co do realizacji celów i zarządzania finansami Fundacji.

§20

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem honorowym Fundacji.
 2. Uchwały Rady Programowej nie są wiążące dla Zarządu Fundacji.
 3. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji. 
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez członków Zarządu Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej. 
 6. Przewodniczącym Rady Programowej z mocy Statutu jest Prezes Fundacji, który zwołuje i przewodniczy obradom Rady Programowej.

§21

 1. Zebrania Rady Programowej odbywają się w ramach potrzeb.
 2. Zebranie Rady Programowej zwołuje Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Rady Programowej. 
 3. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej. 

§22

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

  1. Składanie Zarządowi Fundacji merytorycznych propozycji dotyczących obszarów działania Fundacji, sugerowanie potencjalnych zadań i form aktywności Fundacji.
  2. Opiniowanie planowanych działań Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
  3. Konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację.

 

Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji

§23

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych wniesionych przez Fundatora oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte w toku jej działania.

§24

1. Źródłami powstania majątku Fundacji są m.in.:

  1. dotacje i subwencje, jak i inne formy wsparcia przez instytucje rządowe, samorządowe, pozarządowe krajowe i zagraniczne,
  2. darowizny, zapisy i spadki, zbiórki publiczne, aukcje internetowe,
  3. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Fundacji,
  4. wpływy z działalności statutowej Fundacji, dochody z majątku Fundacji, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  5. granty i dotacje unijne oraz poza unijne programy pomocnicze,
  6. inne źródła dopuszczone prawem,
  7. odpisy od podatku przekazywane w trybie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego, w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 25

1. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§26

Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§27

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
 4. kupowania towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział V. Zmiana statutu

§28

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator lub osoba umocowana przez Fundatora pełnomocnictwem szczególnym.

 

Rozdział VI. Likwidacja lub połączenie z inną Fundacją

§29

 1. Fundacja ulega likwidacji po wyczerpaniu środków finansowych i majątku.
 1. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.
 1. Jeśli Zarząd nie powoła likwidatora, likwidację prowadzi Prezes.

§30

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na inne organizacje o zbliżonych celach, które działają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§31

 1. Fundacja może połączyć się z inną organizacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 1. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd.

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

§32

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podpisy Fundatorów Fundacji Centrum Logopedyczne:

 1. Katarzyna Maria Węsierska 
 2. Sławomir Węsierski

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne