Misja Fundacji

Fundacja Centrum Logopedyczne istnieje od  roku 2022. Jej powstanie to spełnienie marzeń pasjonatek logopedii, które na tym polu działają od lat, angażując się w liczne inicjatywy społeczne. Celem Fundacji jest promocja, i upowszechnianie szeroko ujmowanej działalności logopedycznej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i obywatelskiej. Żywimy głębokie przekonanie, że możliwość skutecznego komunikowania się powinna być prawem każdego człowieka. Wierzymy, iż dobra komunikacja przyczynia się do budowania społeczności otwartych i demokratycznych, gdzie każdy obywatel ma zagwarantowane szanse optymalnego rozwoju.  

Celami naszej Fundacji są: 

Działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych doświadczających utrudnień w komunikowaniu się.
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami w komunikowaniu się, a także osób z grup defaworyzowanych.
Działalność na rzecz ochrony, promocji zdrowia w tym zdrowia psychicznego oraz pomocy społecznej.
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, systemu pieczy zastępczej, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym.
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Działalność o charakterze edukacyjnym i społecznym, w tym promocja i organizacja wolontariatu.
Działalność naukowa i badawcza oraz z zakresu promocji sztuki i doskonalenia zawodowego.
Działalność na rzecz pomocy Polonii i Polakom za granicą oraz na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.
Działalność dobroczynna i charytatywna.
Promowanie i podejmowanie działań innowacyjnych, w tym związanych z wdrażaniem nowych technologii, cyfryzacji w zakresie edukacji, kultury, sztuki, nauk społecznych i nauk o zdrowiu.

“Nigdy nie wątp, że mała grupa myślących i zaangażowanych obywateli może zmienić świat. W istocie jest to jedyna rzecz, która go kiedykolwiek zmieniła.”

Margaret Mead (1901-1978)

Fundacja Centrum Logopedyczne
Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne 

Fundacja Centrum Logopedyczne

ul. Bażantów 35-37, lok. 8
40-668 Katowice
info@fcl.org.pl

© All rights reserved by Fundacja Centrum Logopedyczne